Deklaracja dostępności

Z uwagi na szczególną dbałość o równe traktowanie wszystkich uczestników zajęć, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności zadań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy, że wszelkie informacje dotyczące potrzeb osób w zakresie dostępności pozyskujemy z wywiadu pozyskiwanego podczas pierwszego kontaktu. Po otrzymaniu informacji staramy się ustalić, z osobą ze szczególnymi potrzebami, niezbędne wymagane minimum, aby zajęcia pomocowe były realizowane.

Realizacja zadań publicznych przebiegać będzie zgodnie z zakresem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami przepisów prawa, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne. Publikowane mogą być dokumenty, które posiadają format, w który nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych, do których źródeł nie mamy dostępu) lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ponadto niektóre treści zostały opublikowane w serwisie wraz z grafikami, które zawierają tekst (np. plakaty), ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji.

Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są napisane w sposób zrozumiały, w języku polskim. Nie stosujemy niezrozumiałego słownictwa.

Tym samym Strona internetowa organizacji jest częściowo dostępna, z pominięciem dokumentów w formatach nieedytowalnych oraz grafik.

W klubie jest możliwość, by wszystkie informacje i dokumenty przesłać drogą pocztową w przypadku osób, które nie korzystają z poczty elektronicznej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OLKS Piast Żerniki.

Informacje zwrotne i dane do kontaktu

W przypadku problemów prosimy o kontakt z klubem. e-mail: biuro@piastzerniki.pl

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Siedziba klubu jest przystosowana do obsługi, a także pracy osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Pracownik klubu może spotkać się z beneficjentem lub osobą zainteresowaną działalnością klubu w siedzibie klubu:

  • ul. Osiniecka 9 Wrocław

 

  • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
  • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością – jest możliwość udostępnienia wjazdu na teren obiektu sportowego,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
  • brak pochylni, platform,
  • siedziba klubu znajduje się na parterze budynku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Adres siedziby oznaczony jest widocznymi literami.
Brak w budynku informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Osoby głuche mogą komunikować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatory w sieci teleinformatycznej, komunikacja telefoniczna i audio-video (discord, zoom, skype).

Wniosek o zapewnienie dostępności