Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osiedlowy Ludowy Klub Sportowy „Piast” Wrocław Żerniki z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej Klubem;
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w klubie jest Pan Robert Słobodzian (e-mail: biuro@piastzerniki.pl);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi podpisanych umów/zleceń/ofert/faktur na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

O nas

Osiedlowy Ludowy Klub Sportowy „Piast” Wrocław Żerniki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gdacjusza 23a, 52-515 Wrocław, NIP: 894 277 32 55 (dalej jako: „O.L.K.S „Piast / Klub””), klub piłkarski działający we współpracy z lokalną społecznością, wspierany przez wolontariuszy z całego regionu.

Postanowienia ogólne

W Klubie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Klub jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail biuro@piastzerniki.pl oraz drogą pocztową: ul. Onufrego Zagłoby 50n, 54-514 Wrocław (z dopiskiem RODO).

Ponadto wskazujemy, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy także  z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, które przetwarzają dane osobowe w imieniu danego administratora (np. firmy informatyczne).  

Jako Klub wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowujemy także polityki i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące wiedzę
i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe podczas składania zapytania za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, celem nawiązania kontaktu z nami oraz przestawienia Ci oferty w szczególności w zakresie treningów piłki nożnej, a także poprzez podpisanie przez Ciebie odpowiedniej umowy w zakresie działalności naszego klubu.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane kontaktowe pozyskiwane od klientów / kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

 1. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług klubu, w szczególności do nawiązania kontaktu celem przedstawienia oferty, informowania o ofertach i aktualnościach,
 1. na podstawie podjętych przez Ciebie działań przed zawarciem umowy oraz na Twój wniosek i/lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;
 2. w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego z administratorów
  tj. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, przy czym zalecamy wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@piastzerniki.pl Wycofanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednakże w sytuacji nieudzielenia zgody bądź jej późniejszego wycofania, jak również w przypadku wniosku o zmianę/usunięcie Twoich danych, stracisz możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.

Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ww. celu, jeżeli Twój sprzeciw będzie uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych - jeżeli uznasz, że dany administrator przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres: biuro@piastzerniki.pl

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Twoje dane udostępniamy wewnętrznym działom, w tym naszym upoważnionym pracownikom. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub w celu obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, czy też w celu spełniania zobowiązań umownych, jak również gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy sprzedaży Twoich danych osobowych.

Jak dbamy o  przetwarzanie  Twoich danych

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 2. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania  umowy, przechowujemy je przez okres obowiązywania umowy, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
 3. jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres wykonania nałożonych na nas obowiązków, w szczególności rachunkowych oraz podatkowych, które wiążą się z upływem okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych;
 4. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu  okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także do momentu wycofania przez Ciebie zgody (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Klub nie przetwarza Twoich danych osobowych automatycznie.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na Twoim komputerze.

Jednocześnie wskazujemy, że Operatorem serwisu jest Osiedlowy Ludowy Klub Sportowy „Piast” Wrocław-Żerniki ul. Gdacjusza 23a, 52-512 Wrocław, która zamieszcza na Twoim komputerze pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszej strony internetowej  do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Jednocześnie informujemy Cię, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) znajdziesz na stronie ciasteczka.org.pl